Thursday, December 03, 2009

Nylon Magazine Photoshoot

New pictures from a photoshoot for Nylon Magazine.Credit: Nylon Magazine.